Bralci spletnega portala Bibaleze.si so se po elektronski pošti večkrat obrnili na nas z vprašanji, ki se nanašajo na denarno socialno pomoč. Zanimalo jih je: ''Kdo je sploh upravičen do nje, od česa je to odvisno, komu se dodeli, kje se zaprosi zanjo, ali lahko zaprosijo za enkratno socialno pomoč ipd.'' Preverili smo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Deklica in očka

Če se borite iz dneva v dan, preverite, ali ste upravičeni do denarne socialne pomoči. (Foto: iStockphoto)

Ali sem upravičen do denarne socialne pomoči?

Čeprav mogoče preživljate težke čase in se borite iz dneva v dan, ni nujno, da boste lahko zaprosili za denarno socialno pomoč. Do nje so upravičeni tisti, ki nimajo dohodkov ali so ti pod zgornjo mejo. Na centru za socialno delo ob oddaji vloge za tovrstno pomoč preverijo, ali imate kot družina kakršno koli premoženje, s katerim bi se lahko preživljali. Zagotovo pa bodo preverili, recimo, če ste brezposelni, ali aktivno iščete novo zaposlitev, pošiljate prošnje na razpisana delovna mesta in ste pripravljeni sodelovati v različnih programih zavoda za zaposlovanje.

Denar

Koliko pomoči boste prejeli, je odvisno od tega, kolikšni so vaši dohodki. (Foto: iStockphoto)

Koliko denarja bom prejel?

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije pojasnjuje, kako visok je znesek denarne socialne pomoči: ''Višina denarne socialne pomoči za upravičenca, ki nima lastnih dohodkov po Zakonu o socialnem varstvu, se določi v višini minimalnega dohodka … za druge upravičence se določi kot razlika med minimalnim dohodkom, ki pripada upravičencu, in njegovimi dohodki, ugotovljenimi na način, ki ga določa zakon.'' Kar pa je pomembno za družine – višina denarne socialne pomoči se določi kot razlika med seštevkom minimalnih dohodkov, ki pripadajo družinskim članom, in dejanskimi dohodki, ki jih imajo.

Ali bom na pomoč dolgo čakal?

Zakon o socialnem varstvu navaja - če ste potisnjeni v hude življenjske okoliščine, na denarno socialno pomoč ne boste čakali dolgo, lahko jo dobite takoj, drugače pa vam pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. ''Zakon ne določa roka, v katerem bi moralo biti izvedeno izplačilo. Terminski plan izplačil določa dve mesečni izplačili. Denarna socialna pomoč za tekoči mesec se praviloma izplačuje v drugem terminu v mesecu.'' Veljalo naj bi, da izplačilo ni odvisno od izdaje odločbe za denarno socialno pomoč, ampak od tega, kdaj se vnese vročitev v informacijski sistem centrov za socialno delo.

Nujno rabim pomoč!

Do nedavnega ste imeli dovolj finančnih sredstev za kupovanje hrane, plačevanje položnic, bencin … toda vmes ste bili pahnjeni v izredne razmere, morali boste financirati nekaj, česar sicer niste imeli v načrtu. Takrat lahko tudi zaprosite za izredno socialno pomoč. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve navaja: ''Izredna denarna socialna pomoč se lahko dodeli v izrednih okoliščinah. To pomoč se lahko dodeli tudi v primerih, ko upravičenec sicer presega "cenzus" za dodelitev denarne socialne pomoči, a se je iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, znašel v položaju materialne ogroženosti. V vlogi mora vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje, upravičenec pa je dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena.'' Za ves porabljen znesek, ki ga boste prejeli, pa boste morali centru za socialno delo pokazati dokazilo.

Ženska joče

Če ste se znašli v položaju materialne ogroženosti, lahko zaprosite za izredno socialno pomoč. (Foto: iStockphoto)

Vedite, da se v nedogled ne boste mogli zanašati na denarno socialno pomoč, kajti prvič boste do nje upravičeni za največ tri mesece, na podlagi okoliščin vam jo lahko podaljšajo za šest mesecev, ko se niti ne more pričakovati izboljšanja vašega socialnega položaja, pa jo lahko prejemate eno leto.

Svoje mnenje lahko izrazite na naši Facebook strani ali pa se nam samo pridružite s klikom na