Za zamenjavo zemljine se je občina odločila na podlagi končnega poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki ga je prejela v začetku oktobra in iz katerega izhaja, da so z izjemo omenjenih igrišč na vseh ostalih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka.

Deklica se igra v peskovniku

(Foto: iStockphoto)

Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost arzena. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici. Za sanacijo vrtčevskih igrišč je v rebalansu letošnjega proračuna že namenjenih 450.000 evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300.000 evrov.

Za vrtec v Gaberjih je občina že začela pripravljati projektno dokumentacijo. Ker je zgradba vrtca pod spomeniškim varstvom, so od Zavoda za kulturno dediščino Slovenije pridobili kulturnovarstvene pogoje. Te bo treba pridobiti tudi za sanacijo igrišča v enoti Sonce, saj je tudi tam vrtčevska zgradba pod spomeniških varstvom.

Po sanaciji igrišča v enoti Gaberje in enoti Sonce bo celjska občina zamenjala zemljino še na ostalih desetih vrtčevskih igriščih. "Projekt je iz finančnega in logističnega vidika velik zalogaj, zato bomo v naslednjem obdobju sanacije izvajali postopoma," so napovedali na občini.

Sanacija igrišča vrtca na Hudinji, ki ima po novem zemljo iz neonesnaženega kraja v Šmartnem v Rožni dolini, pa se počasi zaključuje. Ker so se v javnosti pojavili očitki, da naj bi bilo tudi v tej zemlji preveč arzena, je celjska občina naročila kontrolni monitoring saniranih tal, ki je pokazal, da je vsebnost arzena pod mejno vrednostjo. Novembra bodo ob tem vrtcu zasadili še nova drevesa.

Kontrolni monitoring stanja tal na igriščih celjskih javnih vrtcev so izdelali v velenjski družbi ERICo. Vzorce so odvzeli na globini od 0 do 20 centimetrov in na globini od 20 do 30 centimetrov. Oceno stanja tal so izdelali na podlagi vsebnosti potencialno nevarnih kovin, in sicer kadmija, svinca, cinka, bakra, kroma, niklja, arzena in živega srebra. Vrednotili so jih v skladu z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh.

Celjska občina je kontrolni monitoring stanja tal na igriščih 13 celjskih javnih vrtcev naročila že leta 2005. Glede na to, da sta bila v analizo vključena samo kadmij in svinec in da takrat še ni bilo pravilnika, ki določa način vzorčenja, je rezultate obeh kontrolnih monitoringov težko primerjati, kljub temu pa na splošno kakšnih bistvenih razlik med njima ni, so še navedli na občini.