Neznanec

(Foto: iStock)

Zakoniti zastopnik mladoletnika brez spremstva je lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika, določene z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja, in ki se je udeležil usposabljanja ter je vpisan na seznam zakonitih zastopnikov, ki ga vodi ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Zakoniti zastopnik zastopa mladoletnika brez spremstva v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema, in sicer do izvršljivosti odločitve, izdane v postopku mednarodne zaščite.

Usposabljanje kandidatov za zakonite zastopnike traja 40 ur, in sicer je sestavljeno iz 16 ur teoretičnega dela in 24 ur praktičnega dela. Izvaja pa ga Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.